DỰ KIẾN THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:


  KHỐI LÁ

Thời gian

Nội dung

Mùa hè

Mùa đông

6.45 – 8.00

7.00 – 8.30

Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

8.00 – 8.35

8.30 – 9.00

Hoạt động học

8.40 – 9.30

9.10 – 10.00

Chơi và hoạt động ngoài trời

9.30 – 10.20

10.00 – 10.50

Chơi, hoạt động các góc

10.20 – 11.20

10.50 – 11.50

Vệ sinh, ăn trưa.

11.20 – 13.50

11.50 – 14.00

Ngủ trưa.

13.50 – 14.30

14.00 – 14.40

Vệ sinh, ăn phụ.

14.30 – 15.40

14.50 – 16.00

Chơi và hoạt động theo ý thích

15.40 – 17.00

16.00 – 17.00

Chơi, trả trẻ.

KHỐI CHỒI

Thời gian

Nội dung

Mùa hè

Mùa đông

6h45 – 8h00

7h00 – 8h30

Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

8h00 – 8h30

8h30 – 9h00

Họat động học

8h30 – 9h10

9h00 – 9h40

Chơi và hoạt động ngoài trời

9h10 – 10h00

9h40 – 10h20

Chơi, hoạt động ở các góc

10h00 – 11h10

10h20 -11h40

Vệ sinh, ăn trưa

11h10 – 14h00

11h40 – 14h00

Ngủ trưa

14h00 – 14h40

14h00 – 14h40

Vệ sinh, ăn phụ

14h40 – 15h40

14h40 – 15h40

Chơi và hoạt động theo ý thích

15h40 – 17h00

15h40 – 17h00

Chơi, trả trẻ

KHỐI MẦM

Thời gian

Nội dung

Mùa hè

Mùa đông

6h45 – 8h00

7h00 – 8h30

Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

8h00 – 8h30

8h30 – 9h00

Họat động học

8h30 – 9h10

9h00 – 9h40

Chơi và hoạt động ngoài trời

9h10 – 10h00

9h40 – 10h20

Chơi, hoạt động ở các góc

10h00 – 11h10

10h20 -11h40

Vệ sinh, ăn trưa

11h10 – 14h00

11h40 – 14h00

Ngủ trưa

14h00 – 14h40

14h00 – 14h40

Vệ sinh, ăn phụ

14h40 – 15h40

14h40 – 15h40

Chơi và hoạt động theo ý thích

15h40 – 17h00

15h40 – 17h00

Chơi, trả trẻ