THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:


      THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021
* KHỐI LÁ
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng KPKH PTVĐ LQVT LQCC TẠO HÌNH
VĂN HỌC ÂM NHẠC
Chiều HĐ chơi
– Nêu gương cuối ngày.
– Vệ sinh,trả trẻ.
HĐ chơi
– Nêu gương cuối ngày.
– Vệ sinh,trả trẻ.
HĐ chơi
– Nêu gương cuối ngày.
– Vệ sinh,trả trẻ.
Tăng cường Tiếng Việt                          Nêu gương cuối ngày.
– Vệ sinh,trả trẻ.
HĐ chơi
– Nêu gương cuối ngày.
– Vệ sinh,trả trẻ.
* KHỐI CHỒI – MẦM
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng KPKH PTVĐ LQVT ÂM NHẠC TẠO HÌNH
VĂN HỌC
Chiều HĐ chơi
– Nêu gương cuối ngày.
– Vệ sinh,trả trẻ.
HĐ chơi
– Nêu gương cuối ngày.
– Vệ sinh,trả trẻ.
HĐ chơi
– Nêu gương cuối ngày.
– Vệ sinh,trả trẻ.
Tăng cường Tiếng Việt
Nêu gương cuối ngày.
– Vệ sinh,trả trẻ.
HĐ chơi
– Nêu gương cuối ngày.
– Vệ sinh,trả trẻ.