THÔNG BÁO NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:


BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CB-GV-NV TRONG HĐSP

NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Quyết định số:02/QĐ-MGBM  ngày 29 tháng 8 năm 2020)

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao
1 Trịnh Thị Sơn -Hiệu trưởng

 

-Chỉ đạo, quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường
2 Đặng Thị Hường -P. Hiệu trưởng

 

– Quản lý hoạt động Chuyên môn;  CSVC-TB và CSND của nhà trường

– Kiêm nhiệm:Chủ tịch Công đoàn

3 Bùi Thị Kim Lệ – Giáo viên

 

-Dạy lớp Lá 1 – Trung Tâm

– Kiêm nhiệm: P.Chủ tịch Công đoàn; Tổ trưởng khối Lá

4 Mó H‘ Soan Niê  

-Giáo viên

 

-Dạy lớp Lá 3 – Tà Đỗq

-Kiêm nhiệm:  Bí thi Chi đoàn

5 Phạm Thị Hiền -Giáo viên

 

-Dạy lớp Chồi 1 –  Trung tâm-Kiêm nhiệm công tác Phổ cập; Tổ trưởng khối Chồi+Mầm+Tổ cấp dưỡng;
6 Nguyễn T. Thanh Huyền  

-Giáo viên

 

-Dạy lớp Lá 4 – Đức Tân

– Kiêm nhiệm: Thư ký Hội đồng;

Tổ Phó khối Lá

7 Phạm Thị Bích Thủy -Giáo viên

 

-Dạy lớp Chồi 2 – Tà Đỗq

– Kiêm nhiệm:  Tổ Phó khối Chồi+Mầm+Tổ cấp dưỡng

8 Lê Thị Ngân  

-Giáo viên

 

-Dạy lớp Chồi 3 – Đức Tân

-Kiêm nhiệm:Thư ký Chuyên môn

9 Phùng Khổng Kim Huy -Kế toán

 

-Kế toán

– Kiêm nhiệm: Văn thư

– Kiêm nhiệm: Tổ trưởng khối văn phòng

10 Nguyễn Thị Lan -Y tế học đường

 

 

– Y tế học đường

– Kiêm nhiệm: Thủ quỹ

11 Trần Thị Duyên Giáo viên -Dạy lớp Lá  4 – Đức Tân
12 Trần Thị Thúy Phượng Giáo viên -Dạy lớp Lá 3 –  Tà Đỗq
13 H‘ Kuyên Kbuôr Giáo viên -Dạy lớp Lá 1    –  Trung Tâm
14 Nguyễn Thị Hồng Yến Giáo viên -Dạy lớp Lá 2    –  Trung Tâm
15 Lưu Thị Lan Giáo viên -Dạy lớp Mầm  – Đức Tân
16 Mun Thủy Nhưng Giáo viên -Dạy lớp Lá 2 – Trung Tâm
17 Mó Lok Giáo viên -Dạy lớp Chồi 1 – Trung Tâm
18 Hồ Thị Tâm Giáo viên  -Dạy lớp Chồi 2 – Tà Đỗq
19 H Nuênh AYũn Giáo viên -Dạy lớp Mầm – Đức Tân
20 Ai Phăn Xa Văn Bảo vệ – Bảo vệ
21 Triệu Thị Phượng Cấp dưỡng -Cấp dưỡng
22 Mó Loan Cấp dưỡng -Cấp dưỡng