THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:


PHÒNG GDĐT KRÔNG PẮC

TRƯỜNG MG BÌNH MINH

 Số: 01/TB-MGBM

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Ea Hiu, ngày 31 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Tựu trường và Khai giảng năm học 2020 – 2021

          Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

          Nay trường MG Bình Minh thông báo thời gian tựu trường và khai giảng năm học 2020- 2021 như sau:

Thời gian tựu trường: 7h30 ngày 01 tháng 09 năm 2020.

Thời gian khai giảng năm học: Ngày 05/9/2020 (khai giảng vào lúc 7h 30 ngày 05/9/2020- có phương án tổ chức khai giảng năm học đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định).

  Một số lưu ý:

– Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

 + Phụ huynh kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường.

 + Phụ huynh và trẻ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường đến trường đúng theo quy định.  

Nhà trường xin trân trọng kính thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

– CB,GV,NV (t/h);                                                                           (Đã ký)

– CMHS (biết);

– Lưu VT.                                                                                    Trịnh Thị Sơn